Klasindeling

In de lagere school is de klasindeling als volgt:
1A = juf Bernadette
1B = juf Greta en juf Myriam
1C = juf Stephanie
2A = juf Ann en juf Josepha
2B = juf Kathleen
3A = juf Davinia
3B = juf Leen
4A = juf Yvette en juf Lien
4B = juf Ingeborg
5A = juf Ilse en juf Lien
5B = juf Els
5C = juf Lien
6A = juf Gudrun en juf Marina
6B = juf Monique en juf Joke
Zorgjuffen = juf Josepha en juf Joke
L.O. = juf Greta
RKG = juf Annette
NCZ = juf Annick
PGD = meester Henk
ISL = juf Bouchra
Zorgcoordinatoren = juf Kristel en juf Inge

Berichten uit de lagere school